Monthly Archives آوریل 2023

یک قاضی فدرال در تگزاس حکمی را علیه یک داروی محبوب سقط جنین صادر کرد

ندر یک ماه پس از آن که دادگاه عالی آمریکا حق سقط جنین در قانون اساسی را لغو کرد و به گفته اکثریت «بازگشت»[ed] یک قاضی فدرال ضد سقط جنین در تگزاس این موضوع را برای خود بررسی کرده است. در 7 آوریل، قاضی متیو کاکسماریک، علیه یک داروی سقط جنین که توسط میلیون ها آمریکایی با عوارض کمی استفاده شده است، حکم داد. او یک حکم اولیه صادر کرد که تاییدیه 23 ساله اداره داروی فدرال را باطل کرد.FDAمیفپریستون، یکی از دو دارویی که معمولاً برای پایان دادن به بارداری تا ده هفته پس از بارداری استفاده می شود...