ژنیکوماستی – بهدار

بخش اعظم محققان، ژنیکوماستی را ناشی از تحریک بافت پستان به وسیله استروژن ها یا مواد شبیه استروژن ارتقا یافته موجود در گردش خون می دانند و در مطالعات اخیر، معالجه های طبابت بر همین مبنا شالوده ریزی شده اند. اشکال مختلفی از ترفند ها ی لیپوساکشن موجود بوده و مناسب ترین تکنیک مورد تعیین جراح، قبل از فرایند برای بیمار توضیح داده م شود. در مواقعی که در آن ژنیکوماستی اساساً در سرانجام بافت چربی مازاد به وجود آمده است، لیپوساکشن به تنهایی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. گیاه سارساپاریلا اکثر توسط ورزشکاران استفاده میشود، زیرا حاوی استرول هست که سبب ساز بهبود عضله ها تن میشود. این عارضه ممکن می باشد در هر دو پستان رخ دهد. در این بخش به چند گزینه از محافظت های آن گاه از فعالیت جراحی ژنیکوماستی اشاره می کنیم که باید فرد بیمار آن ها را رعایت کند. برش همچنین در دوران نیاز به ریز کردن نوک سینه و قرار دادن آن در یک شرایط طبیعی تر، آیتم نیاز می باشد. 4. یک جراح خوب بایستی سالم مریض را بیش از هر چیز دیگر در نظر داشته باشد و منش کاری را به او پیشنهاد دهد که به نفع بیمار باشد جانش به خطر نیوفتد. ارزانی و در دسترس بودن و فوری بودن از جمله مزایای این طرز است البته به خاطر داشته باشید این روش حل موقتی است. این مساله ممکن می باشد منجر اندک خیس شدن بخت استفاده از طرز ها و ترفند های خاص دارای برش ناچیز شود و دکتر ناچار شود از روش های دیرین که برش های طولانی تری دارد استعمال کند. گهگاه اوقات ژنیکوماستی کلیدی به کار گیری از مخلوط لیپوساکشن و برش، معافیت ژنیکوماستی شدید اجرا می شود. الگوهای برش، بر حسب موقعیت های ویژه و ترجیح جراحی، متغیر می باشند. پس از آن می بایست مجدداً به مدت ۶ تا ۸ هفته دیگر، بخصوص در ارتفاع انجام کار های فیزیکی سنگین، آن را بر تن داشته باشید.