ژنیران دارنده برترین و به روز ترین مطالب زیست شناسی بوریک-اسید

0.999 به‫ترتیب غلظت‫های سدیم و پتاسیم موجود در نمونه ها چک کردن شد. عامل ها محافظتی اهمیت ترکیبات بورات، توانسته اند در صنایع دریایی اهمیت برد در برابر عواملی مانند خزه ، قارچ و لجن ها حفظ ساخت کنند. میزان پروتئین موجود در محلول رویی به­کمک طرز لوری و اساسی استعمال از سرم آلبومین گاوی (BSA) به­عنوان استاندارد ترازو گیری شد. به جهت اندازه گیری فعالیت آنزیم­های لاکتات دهیدروژناز (LDH) کد کالا (22 14000)، آلانین ترانس آمیناز (ALT) کد محصول1400019) و آسپارتات ترانس آمیناز(AST ) کد کالا ( 1400018) از کیت­های کمپانی پارس آزمون (تهران – ایران) به کارگیری شد. فعالیت ویژه آنزیم بر حسب واحد بر میلی­گرم پروتئین اسید بوریک گرانول تحلیل شد. علاوه بر این، همین ماده و بوراکس از روش خشک نمودن گیاهان می توانند سبب نیستی آن ها شوند. همین دستور می تواند در ترکیب اصلی یک حامل اتیلن گلیکول برای ترمیم چوب در برابر حمله قارچی و حشرات استعمال شود. دیدهور همچنین از برنامهریزی به جهت جذب نیروهای کارشناس و استعمال از ظرفیتهای بازار برای حرکت در جهت تبدیل همین کمپانی به یکنهاد مالی بزرگ و انجام بعضا مذاکرات اصلی موسسات حقوقی پهناور بهمنظور حضور در ترکیب سهامداران شرکتآهن و فولاد به دنیا آمدن خبر داد. در عملیات متالورژی ، مهم تأثیر مثبت بر دمای ذوب ، مصرف انرژی را کاهش و استمرار فولاد را افزایش می دهد. میزان عمل آنزیم اهمیت استفاده از ضریب خاموشی 1- cm 1- mM4/39 براساس شتاب مصرف میکرومول پراکسیدهیدروژن در دقیقه بر میزان میلی‫گرم پروتئین چک کردن شد. سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT): کار آنزیم CAT با استعمال از طرز Cakmak و Marschner اندازه­گیری شد. در شکل بروز کمبود بور به طور معمول از ترکیباتی نظیر اسید بوریک و بورات های سدیم و پتاسیم استعمال می شود. اسید بوریک به ادله خاصیت ضد قارچی در صنعت چوب به عنوان حفظ کننده بکار می رود و از پوسیدگی چوب و الوار جلوگیری می کند.