وزیر صنعت: نیروی کار 1.2 میلیون شغل فنی را تا سال 2030 هدف قرار داده است

اد هوسیک، وزیر صنعت و علوم می گوید که حزب کارگر قصد دارد تا سال 2030 1.2 میلیون شغل در زمینه فناوری ایجاد کند. آقای هوسیچ “ما در حال بررسی تعدادی چیز هستیم؛ واضح است که یکی این است که چگونه افراد را به این سمت ها برسانیم، به ویژه افراد جدیدی که وارد نیروی کار می شوند.” به اسکای نیوز استرالیا گفت. ما در حال کار بر روی یک برنامه کارآموزی دیجیتال هستیم که امیدواریم در ماه آینده گزارشی از آن دریافت کنیم. اینجا.”