هفته Bagehot – در مورد نمایندگان مجلس با استعداد ، خجالتی ، سرگرم کننده و هرج و مرج | دفتر Bagehot

ستون نویس انگلیسی ما بهترین و بدترین نمایندگان مجلس را در هفته پر جنب و جوش در مجلس عوام و فراتر از آن می داند

سیاست انگلیس
دفتر Bagehot