هفته Bagehot – درباره دموکراسی ، سر لوئیس نامیر و مبارزات فوق العاده ثروتمندان | دفتر Bagehot