فصل طوفان از پنجشنبه آغاز می شود، اما هوای گرم و خشک هفته را تعطیل می کند

امروز شباهت زیادی به روزهای گذشته خواهد داشت که برخی از بعدازظهرها شاهد رگبار و طوفان پراکنده خواهیم بود که تعدادی از آنها ممکن است در سمت طوفان باشد. تعطیل کردن هفته کاری و رفتن به آخر هفته گرم و اکثراً خشک، سپس هفته آینده به نظر می رسد همه چیز به سمت خیس تغییر کند. فصل طوفان از فردا آغاز می شود و جلسات روزانه استوایی ما از سر گرفته شده است. یک منطقه در حال …