طلاق غیابی و عواقب قانونی و حقوقی آن

وقتی بین زن و شوهر اختلاف می‌شود و زندگی زناشویی به بن‌بست می‌رسد، موضوع بین زوجین است که در ابتدای دعوا سعی در اصلاح بین آنها دارند و دخالت والدین و مصلحان برای اصلاح بین زوجین در پیش گرفته میشود. برای حفظ خانواده از فروپاشی و حفظ فرزندان، اما ممکن است موضوع به اذن قانونی برسد و در جایی که شوهر در اصلاح زن و مدیریت خانه و حفظ آن و حفظ فرزندان به بن بست رسیده است، پس متوسل می شود به مأمور قانونی برای خاتمه نکاح و در مواردی شوهر به تنهایی نزد وکیل طلاق برای طلاق غیابی زن می رود.

در مقاله زیر مشکل بسیار مهمی را که دغدغه بسیاری از خانواده هاست، روشن می کند، طلاق غیابی و تبعات قانونی و حقوقی آن، اوراق لازم برای طلاق غیابی و تلاش برای اصلاح بین زوجین چگونه است؟ سپس طلاق غیابی چگونه اتفاق می افتد؟ چگونه به همسر مطلقه اطلاع داده می شود؟ و مجازات نشانی زوجه، اشتباه در طلاق غیابی نزد وکیل طلاق است و آیا ممکن است طلاق رجعی با حضور زن و شوهر در حضور مأمور قانونی صورت گیرد؟ تفاوت طلاق غیابی و طلاق حضوری.

طلاق غیابی در ابتدا لازم نیست شوهر در حضور زوجه صیغه طلاق را به زبان بیاورد. دانستن آن لازم نیست وقتی از او در مورد غیبت طولانی مدت شوهر از همسرش پرسیدند و او را بین خود و خود طلاق داد و طلاق را به او نگفت، جواب این بود که طلاق واقع می شود. به نقل از «الفقیه»، اگر شوهر آن را لفظی بگوید، هر چند زن نداند، و اگر زن سه مرتبه بدون اطلاع از طلاق حائض شود، عده او تمام شده است.

 

طلاق غیابی چیست؟

طلاق غیابی به طلاقی گفته می شود که فقط با حضور زوج و شهادت نزد مقام قانونی برای سند طلاق بدون زوجه و بدون حضور او صورت می گیرد که در آن زوج اقرار می کند که زن خود را فلان و فلان طلاق داده است. در حضور دو شاهد تا مرجع قانونی طلاق غیابی صادر کند.

 

مدارک لازم برای طلاق غیابی:

1- کارت همسر و سه نسخه از آن.

۲- کپی شناسنامه، گذرنامه یا شناسنامه زوجه.

3- مبدأ سند ازدواج با مقام قانونی یا نکاحیه صادره از سازمان ثبت احوال با رونوشت سند ازدواج به دست شخص مجاز.

4- دو شاهد مصری و مسلمان که هر دو بالغ هستند.

تلاش مجاز برای مصالحه بین زوجین قبل از طلاق

وکیل طلاق شرعی باید مشتاق مصالحه بین زوجین باشد و برای نزدیک شدن آنها قبل از طلاق به سخنان آنان گوش فرا دهد و در جهت خشنودی خداوند متعال و اهتمام به بقای خانواده مسلمان موجود و منسجم تمام تلاش خود را در جهت اصلاح بین آنان به کار گیرد. به خاطر علاقه فرزندان به تحصیل در میان پدر و مادر.

 

طلاق غیابی چگونه است؟

طلاق غیابی با حضور وکیل طلاق قانونی با حضور زوج و 2 شاهد صورت می گیرد.

وی در طلاق نامه در فیلد داده طلاق و سابقه آن می نویسد: «جایی که شوهر فوق با دو شاهد فوق الذکر حاضر شد و من بر علیه خود شهادت می دهم که زن خود را طلاق داده و درآمد او غایب است. از این شورا با بیان صریح خود: همسرم فلانی از من طلاق رجعی گرفته است و امروز آمدم تا ثابت کنم.

 

طلاق غیابی زوجه چگونه اعلام می شود؟

 

طلاق غیابی یا طلاق رجعی به امضای زوج و شهود می رسد و زوج به نام زوجه و آدرس محل سکونت او به مسئولیت قانونی خود اقرار می نویسد. که در ماده 5 مفاد قانون احوال شخصیه «قانون خانواده» شماره 44 مصوب 1358 مقرر شده است که زوج مکلف است ظرف 30 روز طلاق را طلاق دهد.

 

مجازات اعلام نشانی زوجه در طلاق غیابی نزد وکیل طلاق اشتباه است

غالباً شوهر در حضور وکیل طلاق در حضور وکیل طلاق قانونی برای اتمام طلاق غیابی می‌شود و به منظور آنچه اقرار می‌کند با آدرس اشتباه زوجه مطلقه به هدفی در خود دست می‌یابد، سپس قبل از دادگاه اقرار می‌کند. مرجع قانونی با نشانی نادرست برای زوجه، بنابراین اعلام طلاق به دست زوجه نمی رسد، زیرا در آدرس محل سکونتی است که وجود ندارد یا اشتباه است یا در آن سکونت ندارد.

 

از این رو قانون مجازات زوج را به حبس یا جزای نقدی مقرر و مقرر کرده است و ماده ۲۳ مکرر قانون احوال شخصیه مقرر می‌دارد: «معقده یا شوهر به حبس از شش ماه و حداکثر شش ماه محکوم می‌شود. در صورت تخلف از یکی از مواد مفاد مواد پنج مفاد و ششم این قانون به دویست لیره جزای نقدی یا یکی از این دو مجازات و زوج نیز در صورت ارائه نادرست به سردفتر به همان مجازات محکوم می شود. اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل، محل سکونت، یا محل سکونت همسران یا همسر مطلقه وی که در ماده 11 مفاد معین شده است.

 

دو شکل طلاق رجعی وجود دارد که عبارتند از:

اول: طلاق غیابی فقط با حضور شوهر

که در آن زوج در حضور مسئول قانونی اقرار می کند که برای زن خود که امروز در شورا غایب است، طلاق را امضا کرده است، بنابراین مقام قانونی برای غیبت زوجه صیغه طلاق غیابی را می نویسد و زوج محل را اقرار می کند. محل سکونت زوجه ابلاغ شده که طلاق غیابی به زوجه توسط مرجع قانونی از طریق ضابطین به نشانی مندرج در سند ازدواج یا اقرار زوج به زوجه اعلام می شود و موظف است نشانی صحیح را در آن اعلام کند.

مطابق با قانون ماده 5 مفاد ماده 5 مادة 5 قانون احوال شخصیه نیز مؤید این امر است: «زن مطلقه باید ظرف 30 روز از تاریخ طلاق، طلاق خود را نزد سردفتر صلاحیتدار به ثبت برساند. زن مطلقه یا نماینده او به ترتیبی که به تصمیم وزیر دادگستری صادر می شود.

تشریفات بدین صورت است که طلاق غیابی به زوجه با اطلاعیه ای که توسط مأمور قانونی به ضابطین ابلاغ می شود، به محل سکونت زوجه منتقل می شود و طلاق غیابی را اعلام می کند و به دفترخانه ابلاغ می کند. شخص مجاز برای دریافت طلاق غیابی.

آیا طلاق رجعی با حضور زن و شوهر در حضور نماینده قانونی امکان پذیر است؟

طلاق رجعی با حضور زن و شوهر امکان پذیر است که در آن زوج صیغه طلاق را امضا می کند و زوجه صیغه طلاق را امضا می کند یا در پشت صیغه طلاق برای اطلاع از طلاق و حضور او در دفتر طلاق. شورای طلاق با حضور شهود یا برائت نزد وکیل طلاق شرعی.

 

از سوی بازرسان، سران قلم شرعی و برخی قضات مشکل تشریفاتی وجود دارد که اگر زوجه صیغه طلاق را نزد وکیل طلاق امضا کند و طلاق رجعی باشد و در ترخیص مشهود نباشد، حکم قانونی دارد. شخص مجاز با وی به تحقیق منتقل می شود، زیرا زوجه در زمره طلاق قرار گرفته و طلاق رجعی انشاء شده است و موضوع شرعاً صحیح است، با این تفاوت که آنها عادت دارند فقط به این شکل کار کنند و اگر سعی کنید اشتباه خود را تصحیح کنند و قانون این کار را زمانی مجاز دانسته است که در طلاق تصریح کرده است که زوجین وقوع طلاق یا اصرار خود را بر طلاق خوانده اند و تصریح نکرده اند که طلاق در اینجا باید مشهود باشد، مگر اینکه در مورد آنها آمده است. گفتند بلکه ما پدران خود را نیز چنین می‌دانستیم، پس باید به اهمیت صدور قانون قیم که با موادی شفاف روشن می‌شود، توجه داشت.

 

آثار طلاق غیابی

طلاق غیابی دارای آثار شرعی و مشروعی است که با طلاق غیر رجعی متفاوت است که به شرح زیر می پردازیم:

1- طلاق غیابی، طلاق رجعی است، شوهر حق دارد زن خود را قبل از انقضای عده با 3 قاعدگی و حداکثر 60 روز استرداد کند.

2- شوهر می تواند بدون اذن و رضایت او و بدون حضور او قبل از انقضای 60 روز از او تجدید نظر کند.

3- زوجه تا پایان عده از منزل خارج نشود.

4- زوجه می تواند تأخیر مهریه خود را که در سند ازدواج قید شده است مطالبه کند.

5- زوجه می تواند نفقه عده را که نفقه 3 ماهه است و یا در صورت حامله بودن تا زمان زایمان مطالبه کند.

6- زوجه می تواند نفقه خود را که نفقه کمتر از نفقه 24 ماهه است که ماده 18 مکرر نیز تأیید می کند، از شوهر مطالبه کند. اگر بدون رضايت يا به سبب او از شوهر خود طلاق دهد مستحق نفقه عده است كه با احتساب وضعيت مطلقه به سهولت يا عسر و حرج به حداقل دو سال برآورد مي شود. و مدت عقد و جواز اقساط برای شخص مطلقه مجاز است.

 

اگر زن بفهمد پس از مرگ شوهرش طلاق گرفته و از او بی خبر بوده است، چه؟

این مشکلی که ممکن است پیش بیاید پاسخ داده شد. محمدعلی الفقی، کارشناس حقوق خانواده و محقق حقوقی و شرعی، می گوید: طلاق زن بدون اطلاع او، طلاق غیابی است و او تا مدت ها یا پس از فوت از آن مطلع نشد. از تاریخ وقوع، مگر اینکه شوهر آن را از زن مخفی کند و آثار آن از حیث ارث و سایر حقوق مالی حاصل نمی شود مگر از زمانی که زن به آن علم داشته باشد.

یعنی طلاق بر زن جاری نمی شود مگر از تاریخ علم به آن نسبت به حقوق مالی و ارث خود، یعنی می تواند از شوهری که او را طلاق داده در حالی که نمی دانسته و با او زندگی می کرده ارث می برد. پس طلاق بر او جاری نمی شود مگر اینکه بداند.

رویه های طلاق در صورت مجاز بودن قانونی چیست؟

1- کارت ملی شوهر و 3 عدد کپی از آن.

2- کپی کارت ملی زوجه و 3 نسخه آن و یا کپی گذرنامه یا شناسنامه زوجه.

3- اصل سند رسمی ازدواج کاغذی و احتمالی مبدا سند ازدواج، رایانه استخراج شده از ثبت احوال.

4- شناسنامه من برای دو شاهد. 

موسسه های حقوقی زیادی مانند وکیل نادری و میعاد عدالت در زمینه حل مشکلات حقوقی خدماتی به مردم ارائه می کنند برای کسب اطلاع بیشتر می توانید از وب سایت زیر اطلاعات بیشتری کسب نمایید:

https://miadedalat.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c