شنوایی با آزمایش هورمون بارداری شروع می شود که عامل ایجاد نقص های جدی مادرزادی است

آخرین جلسه دادرسی در مورد آزمایش بارداری هورمونی که عامل ایجاد نقص های مادرزادی جدی است در دادگاه عالی در حال برگزاری است. بیش از 200 نفر که ادعا می کنند توسط داروی پریمودوس آسیب دیده اند، که از دهه 1950 تا اواخر دهه 1970 به زنان داده می شد تا باردار بودن آنها را آزمایش کنند، از Bayer Pharma، Schering Health Care، Aventis Pharma و دولت شکایت کردند. پیشنهادی برای جبران خسارت این جلسه پنج روزه قرار است به درخواست متهمان برای بیرون راندن پرونده های علیه آنها توسط دادگاه بدون محاکمه بپردازد.