رؤسای اتحادیه، استخدام نیروی کار را مانعی در برابر اتحادیه کارگری می دانند

به گفته پل فلچر، مدیر بازرگانی مخالف، پاول فلچر، علیرغم نقش حیاتی آنها در صنایعی مانند معدن، تنفر روسای اتحادیه از شرکت‌های استخدام نیروی کار بی‌اساس است. آقای فلچر به اسکای نیوز استرالیا گفت: «واقعیت این است که روسای اتحادیه‌ها از شرکت‌های استخدام نیروی کار خوششان نمی‌آید، زیرا آنها آن را تهدیدی برای تشکیل هر چه بیشتر کارگران در اتحادیه می‌دانند. اگرچه استخدام نیروی کار تنها کمی بیش از دو درصد از کل نیروی کار را تشکیل می دهد و نیازهای مهم در بخش معدن بسیار رقابتی و بسیار پربازده ما در سایر صنایع بزرگ ما را برای مقابله با اوج و فرود برآورده می کند.