توصیه صدای وکیل عمومی “اهمیت زیادی دارد” اما “قطعی نیست”

کریس مریت، مشارکت کننده امور حقوقی استرالیا، می گوید که توصیه های وکیل کل در Voice «اهمیت زیادی دارد» اما «قطعی» نیست. آقای مریت گفت: “این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است… فقط باید در چشم انداز نگاه داشت، بله این سهم ارزشمندی در بحث است اما قطعی نیست.” معنای آن و آنچه از آن سرچشمه می گیرد از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود نه از مجلس».