بودجه کارگری چالمرز «معرفی مالیات بر غذای تازه» برای کشاورزان است

به گفته دیوید لیتلپراد، رهبر ملی‌ها، بودجه کارگری جیم چالمرز در سال 2023 «مالیات غذای تازه» را وضع می‌کند. آقای لیتلپراد به پل موری مجری اسکای نیوز گفت: «آنها در واقع از کشاورزان استرالیایی می خواهند که برای امنیت زیستی واردکنندگان بین المللی برای ارسال محصولات به این کشور مالیات بپردازند. «این تصور که کشاورزان استرالیایی باید برای ارسال محصول به این کشور به رقبای خود پول بپردازند، پوچ است. “هر استرالیایی قبض بیشتری را در خواربارفروشی پرداخت خواهد کرد.”