اهمیت اندازه و ابعاد دریچه فن کویل سقفی

درصورتیکه بخواهیم جای پیچ ها روی نمای قاب روزنه دسترسی فن کویل دیده نشود بایستی همین جای پیچ ها را بر روی دیوارهی داخلیِ فریم دریچه دسترسی حرفه کویل تولید کرد.بهاین دسته نصبِ روزنه دسترسی حرفه کویل، مدلِ پیچ پنهان یا پیچ از تو گفته دریچه حرفه کویل سقفی اصفهان میگردد. اگر این حفره ی چهارگوش بصورت واحد باشد به همین مدل روزنه بازدید، دریچه فن کویل تک گل، و چنانچه این حفره چهارگوش بصورت دوبل بر بر روی دریچه رشته کویل تعبیه گردد، دریچه تماشا فنکویل را دریچه حرفه کویل دوگل نامیده میشود. یک واحد فن کویل می تواند اصلی یک کابینت فلزی رنگ شده که فضای مطبوع را اشغال می کند در معرض دید قرار گیرد یا دارای صفحه دیواری یا این که کانالی که آن را به فضای مطبوع متصل می کند هماهنگ شود. برای کارگزاشتن و تثبیت روزنه پایین رشته کویل وجود یک کلاف از قوطی ، نبشی یا این که بنا ی فلزی کناف ضروری می باشد . پس از کناره زنی بر بر روی ابعادِ محیطیِ روزنه دسترسی فن کویل نوبت به الصاقِ لولا بر روی دیواره طولیِ درب دریچه دسترسی حرفه کویل می رسد.در واقع لولا از یک سو به دیوارهی طولیِ درب روزنه دسترسی حرفه کویل متصل و از سوی دیگر به قسمتِ طولیِ یکی از بعد ها کادر دریچه دسترسی رشته کویل تثبیت و سبب ساز اتصال درب به لولا و موجبِ عملکرد و بازوبسته شدنِ درب دریچه دسترسی رشته کویل میگردد. اهمیت دقت به خطی بودنِ مدلِ دریچه دسترسی رشته کویل می بایست بر بر روی بدنهی درب بر اساسِ محلِ مکشِ هوای دستگاه رشته کویل یک دریچه خطی بر روی بدنه درب جانمایی و الحاق نماییم.ابعاد این دریچه خطی نیز به مقدار هوای برگشتی که برای دستگاه نیاز است گزینش میشود.بر لبه های اطرافِ دربِ این دریچه دسترسی حرفه کویل هم مثل دیگر جور ها،یک لبهی یک سانتی به صورت خمِ نوددرجهایجاد می شود که ساختار و فرم درب دریچه دسترسی فن کویل به رخ محکم و ایستا در محلِ خویش قرار گیرد و درون بدنهی درب از تاب خوردگی و مصون بماند. از مزایای دیگرِ این شیوه اینستکه از همین نحوه در هر دو دسته روزنه پایین فن کویلِ لولایی و وزنه ای به طور یکسان می اقتدار بهره گرفت.البته در این شیوه می بایست در گزینش پیچ های مناسب که عموما بصورت سرمته ای می باشند اعتنا فراوانی به خرج داد،منطور از انتخاب پیچ مناسب تنها سرمته دار بودنِ پیچ نیست،بلکه بایستی تاج پیچ نباید از برجستگیِ متعددی برخوردار باشد که از بسته شدنِ درب دریچه ذیل حرفه کویل دوری کند.یعنی تعیین پیچ دارای تاجِ سرتخت از موارد اساسی در این طریق از کارگزاشتن روزنه زیر حرفه کویل می باشد. از این طریق میتوان روزنه تحت فن کویل را کلیدی هر رنگ دلخواهی پوشش بخشید . ساختار روزنه دسترسی رشته کویل شیاردار به لحاظِ فریم و درب دقیقاٌ مشابهِ دریچه دسترسی حرفه کویل معمولی میباشد، اصلی این تفاوت که روی درِ این روزنه دسترسی حرفه کویل، شیار گریلی در طولهای ۹ و ۱۸ سانتیمتری حک شده کهاین شیارها هوای رجوع و برگشت حرفه کویل را از محفظه تأمین می نمایند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه تماشا حرفه کویل لطفا از سایت ما دیدن کنید.