افزایش قیمت ملک برای دومین ماه متوالی

قیمت ملک در سراسر کشور برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است که نشانه ای از پایان رکود بازار مسکن است. آخرین داده های CoreLogic نشان می دهد که قیمت مسکن در سراسر کشور در ماه آوریل نیم درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش در سیدنی بود – جایی که قیمت ها 1.3 درصد افزایش یافت و پس از آن ملبورن، بریزبن و پرث قرار گرفتند.