پیستون دیزل ژنراتور چیست؟

همین جور از موتورها گشتاور را از روش فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و رجوع و برگشت آن در داخل سیلندر تولید می کنند. پیستونهای تنه از روزهای اولیه موتور احتراق داخلی احتراق ، پیستون طراحی متداولی بوده است. پیستونهای اولیه از چدن بودند ، اما در شکل به کار گیری از آلیاژ سبک خیس ، مزایای آشکاری به جهت تعادل موتور وجود داشت. آنان برای هر دو موتور بنزینی و دیزل استفاده می شدند ، اگر چه موتورهای پر شتاب هم اکنون پیستون سبک خیس را به تصویب رسانده اند. آن ها نیز به عنوان پیستون و هم به رخ استوانه ای کار می کنند. در موقع تولید پیستون ها، تلاش می نمایند آنها راکمی بیضی صورت درست کنند تا در موقع گرم شدن به رخ استوانه درآید. رینگ ها در یک نقطه از کناره تقسیم می شوند ، به آنها اذن می دهد تا اهمیت فشار سبک در مقابل ، استوانه رینگ پیستون ژاپن را فشار دهند. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم داراست و حدود ۷۰% مقاومتر از مدل ریختگی آن است. مهم توجه به این‌که فرایند احتراق در محیط احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا فرورفتگی در پیستون ، بر شکل و مدل احتراق اثر گذاری می گذارد ، در بعضا از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به مرحله بالای پیستون می دهند. اهمیت مثال ای از نامعارف غیرقابل اعتماد H.O.R کارگزاشتن شد. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیلرانی هم به کارگیری می شوند زیرا به ترازو و معماری فرجنجس های موجود اعتماد ندارند و سبب تولید تغییر در طراحی لحظه آخر می شوند. برای ایجاد پیستون هایی که می توانند در دمای احتراق موتور زنده بمانند ، ضروری بود آلیاژهای جدیدی از قبیل آلیاژ Y و Hiduminium ، به طور خاص به جهت استعمال به عنوان پیستونها ساخت شود. همین پیستون به طور معمول از آلیاژ آلومینیوم ساخته میشوند.