پوپولیسم – در مورد خطرات مقایسه هر رویداد سیاسی با دونالد ترامپ | دفتر Bagehot

صحبت در مورد شباهت های میان پوپولیست ها کاملاً عصبانی است. متأسفانه ، صحبت در مورد تفاوت آنها نیست

سیاست انگلیس
دفتر Bagehot