هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی سازنده می بایست حیاتی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست دارای اعتنا به موضوعاتی چون ارتقاء توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که برای ارتقاء شتاب و قدرت ماشین گزینه استعمال قرار می گیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید همین آیتم یکی از از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استفاده شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط دارای طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت دشوار و مستضعف به دانش مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که بها خودرو بالا می‌رود و افراد توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و حیاتی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می کنند که نصب همین قطعه باعث بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حیاتی طراحی و ایجاد این قطعه با دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از حیث متاع و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج می‌شوند و پروسهی انجام این رخداد حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، بسیار پرسرعت و آسانتر میباشد و این موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه با هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.

مطلب پیشنهادی  باربری ستاری تهران