لکه های خانوادگی عبور از بزرگراه روستایی ماس در داکوتای جنوبی

وقتی یک غروب آفتاب در اواخر بعد از ظهر شنبه ، 5 دسامبر در حال غروب بود ، یک موج عبور از بزرگراه در استان ترنر داکوتای جنوبی را متوقف کرد. کوبی وندر کوئی گفت که او و خانواده اش هنگام رانندگی بین شهرهای ایرن و ویبورگ در حال رانندگی بودند. در زیر آسمان هلو رنگی ، موش صحراغی را از جاده عبور داد. “این بسیار زیاد است!” کوبی در فیلم فریاد می زند. طبق رسانه های محلی ، گوزن ها بازدید کننده ای نادر از این ایالت بوده اند ، اما پارک ماهی و پارک داکوتای جنوبی می گویند مشاهده ها بیشتر اتفاق می افتد و برخی از مورها از داکوتای شمالی پایین می آیند. اعتبار: Coby Vander Kooy از طریق Storyful

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>