عملکرد بودجه نیروی کار در مورد “کیفیت” تصمیمات آنها خواهد بود

جارود بال، اقتصاددان ارشد CEDA، می گوید که تفاوت بودجه دولت کارگر در مورد “کیفیت تصمیمات” خواهد بود. «اشاره‌های عمومی که من دیده‌ام رد کرده است… ما در گذشته دیده‌ایم که تفاوت بین کسری کمتر و مازاد جزئی لزوماً مادی نیست… نکته اصلی در مورد کیفیت تصمیم‌هایی است که گرفته شده است. آقای بال به اسکای نیوز استرالیا گفت، ما نشانه روشنی داشتیم که کسری بودجه کمتر خواهد شد.