اوباما در لندن – حق با باراک اوباما است: انگلیس اگر بخواهد می تواند اروپا را هدایت کند | دفتر Bagehot

باراک اوباما حق دارد: اگر انگلیس بخواهد می تواند اروپا را رهبری کند

سیاست انگلیس
دفتر Bagehot